REGULAMIN
XIII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA EKSLIBRIS – GLIWICE 2020

 

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, zwana dalej Organizatorem, ogłasza XIII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris, zwany dalej Konkursem.
 2. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich.
 3. Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja osiągnięć w dziedzinie ekslibrisu, zarówno w zakresie klasycznych metod graficznych, jak i z uwzględnieniem nowych technologii.
 4. Na Konkurs można nadsyłać prace nawiązujące do tradycji ekslibrisu, podkreślające związek z książką w każdej formie (drukowanej i elektronicznej) oraz wskazujące indywidualne przeznaczenie (dla osoby, instytucji) lub kommemoratywne (poświęcone pamięci osoby nieżyjącej).
 5. Prace zgłoszone na Konkurs muszą zawierać:
  • formułę „ex libris” lub „in memoriam” (lub ich odpowiedniki) integralnie związaną z kompozycją,
  • dedykację złożoną z imienia i nazwiska właściciela lub nazwy instytucji, lub upamiętnianej osoby,
  • ekslibrisy nie mogą być dedykowane osobom lub instytucjom fikcyjnym.
 6. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac wykonanych w latach 2016-2020 w dowolnej technice graficznej:
  • prace drukowane: w dwóch sygnowanych odbitkach,
  • prace cyfrowe: w formacie: jpg, gif, png, svg (model przestrzeni barw RGB).
 7. Wymiary dla:
  • prac drukowanych: odbitki nie mogą być większe niż 130×130 mm, format papieru max. A4,
  • prac cyfrowych: rozdzielczość: 1200 pikseli (dłuższy bok).
 8. W metryczce prac należy podać:
  • imię i nazwisko autora,
  • kod techniki graficznej wg FISAE (wykaz dostępny również na stronie Organizatora)
  • rok wykonania,
  • objaśnienie użytych inicjałów lub skrótów:
   • na pracach drukowanych: na odwrocie każdej odbitki,
   • na pracach cyfrowych: w cyfrowym opisie pliku.
 1. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony Organizatora: biblioteka.gliwice.pl).
 2. Prace należy nadsyłać do 7 września 2020 r.

  • prace drukowane: (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
                                Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
                                Kościuszki 17
                                44-100 Gliwice
  • prace cyfrowe: na adres e-mail: exlibris@biblioteka.gliwice.pl         
   Organizator zaleca włączenie przez nadawcę opcji „żądaj potwierdzenia dostarczenia”.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac powstałe podczas przesyłki.
 2. Uczestnik Konkursu ponosi koszty związane z przygotowaniem prac i ich nadesłaniem do Organizatora we własnym zakresie.
 3. Organizator powoła jury, które dokona kwalifikacji ekslibrisów na wystawę pokonkursową oraz podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu prac jury.
 4. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień.
  • GRAND PRIX – statuetka oraz 5 000 PLN,
  • Nagroda za ekslibris drukowany – 2 500 PLN,
  • Nagroda za ekslibris cyfrowy – 2 500 PLN,
  • Wyróżnienia honorowe,
  • Inne nagrody specjalne.
 5. Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Ceremonia wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy odbędzie się 20 listopada 2020 roku w Gliwicach. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora nie później niż na miesiąc przed uroczystością.
 7. Artyści zakwalifikowani do udziału w wystawie bezpłatnie otrzymają publikację pokonkursową.
 8. Wszystkie nadesłane na Konkurs prace stają się własnością Organizatora (własność egzemplarza).
 9. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  • umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Konkursu i Organizatora,
  • wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach publikacji online,
  • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity i Internetu.
 10. Uczestnik, poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, potwierdza, że:
  • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie warunki w nim określone,
  • zgłoszone prace stanowią jego wyłączną własność i są rezultatem jego twórczości,
  • zgłoszenie prac do Konkursu oraz przekazanie prawa własności egzemplarzy prac oraz autorskich praw majątkowych nie narusza żadnych praw osób trzecich,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz promocji Konkursu, jak również organizacji i publikacji materiałów pokonkursowych oraz wykonywania prawa własności oraz autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach, ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice.
  • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez jego publikację na stronie internetowej: biblioteka.gliwice.pl oraz do celów informacyjnych, marketingowych i promocji Konkursu.
 11. Zgodnie z 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:
  • Administratorem podanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice,
  • W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@biblioteka.gliwice.pl,
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celach uczestnictwa, organizacji i przebiegu Konkursu, do komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, do organizacji i publikacji materiałów i wyników wraz z imieniem i nazwiskiem,
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zgłoszenie oraz udział w Konkursie, w tym dokonanie oceny zgłoszonych prac i przygotowanie publikacji pokonkursowej, nie będzie możliwe,
  • Organizator informuje, że podczas spotkań i wydarzeń związanych z konkursem, w celach promocyjno-marketingowych, mogą być wykonywane fotografie dokumentujące przebieg takich wydarzeń (np. gali wręczenia nagród). Poprzez udział w takim wydarzeniu, Uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w wymienionym zakresie i celu, w szczególności przez zamieszczanie fotografii z wydarzenia w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora lub partnerów wydarzenia, w innych elektronicznych środkach przekazu lub publikacjach Organizatora,
  • Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. w zakresie przeprowadzenia oraz promocji Konkursu, jak również organizacji i publikacji materiałów pokonkursowych, a po zakończeniu Konkursu, przez okres wykonywania prawa własności oraz autorskich praw majątkowych w stosunku do przekazanych prac; po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  • Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji Konkursu. Mogą być też udostępniane w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone,
  • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • W przypadku niewycofania zgody do momentu rozstrzygnięcia konkursu, przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w zakresie niezbędnym do publikacji wyników, publikacji i korzystania z prac przez Administratora, następować będzie w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • Dane nie będą transferowane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Bieżące informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na: www.biblioteka.gliwice.pl, facebook.com/MBPGliwice.

 

Kontakt z Organizatorem:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 238 25 10
exlibris@biblioteka.gliwice