1. Czytnik e-booków może nieodpłatnie wypożyczyć osoba pełnoletnia, zapisana do biblioteki i posiadająca uregulowane wszelkie należności względem MBP.
 2. Urządzenie Czytak Plus może nieodpłatnie wypożyczyć osoba pełnoletnia, zapisana do biblioteki i posiadająca uregulowane wszelkie należności względem MBP oraz posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 3. Przy wypożyczaniu czytnika korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz podpisania Oświadczenia (zał. nr 1 dla wypożyczających czytniki, zał. nr 2 dla wypożyczających Czytaki Plus).
 4. Podpisanie Oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Czytnik/Czytak Plus jest wypożyczany na 30 dni. Można przedłużyć ten okres o kolejne 30 dni pod warunkiem, że inny Użytkownik nie zgłosił chęci wypożyczenia urządzenia.
 6. Za przetrzymanie czytnika/Czytaka Plus ponad ustalony termin jest pobierana kara (wg cennika opłat). Szczegółowe zasady naliczania kar określa REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH (§ 6).
 7. Z zapisanych w pamięci czytnika e-booków użytkownicy mogą korzystać w ramach licencji. Użytkownik ma prawo wgrywać do czytnika dowolne e-booki zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach posiadanych uprawnień. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez Użytkowników. W momencie oddania czytnika Użytkownik musi usunąć z pamięci wszystkie wgrane przez siebie pliki.
 8. Użytkownik zwraca czytnik/Czytak Plus wraz z wypożyczonymi akcesoriami (kabel USB, instrukcja, pudełko) w stanie niepogorszonym.
 9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czytnika/Czytaka Plus, Użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy. Jeśli naprawa nie jest możliwa lub jej koszt przekracza wartość urządzenia, a także w przypadku zgubienia sprzętu lub jego utraty w wyniku kradzieży, Użytkownik jest zobowiązany do odkupienia urządzenia o zbliżonych parametrach technicznych. Wybór konkretnego modelu następuje po konsultacji z Biblioteką.
 10. Użytkownikowi nie wolno udostępniać czytnika/Czytaka Plus osobom trzecim.
 11. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z urządzenia zgodnie z dołączoną instrukcja obsługi.
 12. Przy zwrocie czytnika/Czytaka Plus bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić jego stan fizyczny oraz kompletność zestawu.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 1 (czytniki ebooków) do pobrania (DOC)

Załącznik nr 2 (Czytaki Plus) do pobrania (DOC)