DO POBRANIA:

Poradnik savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością, jak pomóc i nie zaszkodzić (Plik PDF, rozmiar 467 kB)

 

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2023-06-01

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Izabela Kochańczyk (e-mail: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl tel.: 32 238 25 10). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17

Dla użytkowników Biblioteki Centralnej dostępne są 3 wejścia:

 • od ul. Zawiszy Czarnego (główne) – wejście po schodach na poziom parteru;  zamontowany jest podjazd dla wózków z małymi dziećmi
 • od ul. Kościuszki (boczne) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • od ul. Kościuszki (z tyłu budynku) – winda umożliwiająca bezkolizyjny wjazd na parter do pomieszczeń dla czytelników oraz na piętro do wypożyczalni muzycznej.

Główne punkty obsługi: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, sala konferencyjno-wystawowa, wypożyczalnia muzyczna są dostępne bez barier architektonicznych. Przejście do wypożyczalni dla dorosłych zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. W pozostałej części nie funkcjonują obszary kontroli.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników na parterze i piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze.

W budynku zastosowano ogólnodostępną windę oraz pochylnię dla wózków z małymi dziećmi.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W windzie zamontowane są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

W sali konferencyjno-wystawowej zamontowano obwodową pętlę indukcyjną oraz stanowiskowe pętle indukcyjne przy ladach bibliotecznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego oraz możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Budynek jest wyposażony w schodowe krzesło ewakuacyjne.

Kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach jest możliwy poprzez:

 • pocztę elektroniczną: bc@biblioteka.gliwice.pl
 • telefonicznie: 32 231 54 05
 • SMS: 503 850 930
 • listownie na adres:
    

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
  • ul. Kościuszki 17
  • 44-100 Gliwice

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wypożyczalni muzycznej osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania cyfrowych książek mówionych. Placówka w swojej ofercie posiada książki z tzw. dużą czcionką oraz duży zbiór audiobooków. Do dyspozycji osób słabowidzących jest lupa elektroniczna.

Osoby z dysfunkcją wzroku mają do dyspozycji stacjonarny powiększalnik tekstu oraz program IVONA do czytania tekstu zainstalowany na stanowisku komputerowym.

MBP w Gliwicach oferuje usługę „Książka na telefon”, z której mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie miasta. Książki można zamawiać telefonicznie: 32 231 54 05. Zostaną one dostarczone do domów czytelników przez pracowników filii.

 

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Biblioforum – punkt biblioteczny, ul. Lipowa 1

Punkt biblioteczny usytuowany jest w Centrum Handlowym FORUM na poziomie 2+. Dla użytkowników dostępne są trzy wejścia do budynku:

 1. od ul. Lipowej – pochylnia z podjazdem dla osób na wózkach, drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wjazd na parking podziemny,
 2. od ul. Witkiewicza – pochylnia z podjazdem dla osób na wózkach, prowadząca do głównego wejścia, drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wjazd na parking podziemny,
 3. wejścia z parkingu podziemnego – drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, dojazd do wind przystosowanych osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku są trzy windy, wszystkie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda A od strony głównego wejścia umożliwia wjazd na poziom 2+. Z pozostałych wind dojeżdża się do poziomu 2 i możliwe jest przejście lub przejechanie wózkiem do windy A i dotarcie do Biblioforum bez barier architektonicznych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na piętrach: 0 i 1.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy. W windach są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Biblioforum jest możliwy poprzez:

Do budynku i Biblioforum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 1, pl. Inwalidów Wojennych 3

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach od pl. Inwalidów Wojennych. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji, a Czytelnia Prasy i sala wystawowo-konferencyjna – na drugiej. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 1 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem po przeciwnej stronie ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników Filii nr 1 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 5, ul. Perkoza 12

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach usytuowane od strony ul. Czapli. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W wypożyczalni dla dorosłych zamontowano pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 5 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem przy ul. Perkoza (od strony wejścia dla Spółdzielni Mieszkaniowej) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

5. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 6, ul. Perłowa 17.

Dla czytelników dostępne jest jedno wejście z wysokim stopniem od ul. Perłowej. Wypożyczalnia usytuowana jest na parterze, niedostępnym dla osób na wózkach. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 6 jest możliwy poprzez:

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 7, ul. Junaków 4

Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Junaków. Zamontowana jest pochylnia z podjazdem . Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteki.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 7 jest możliwy poprzez:

W pobliżu budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

7. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 9, ul. Czwartaków 18

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 9 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

8. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na parterze. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.  Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 11 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

9. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach z użyciem schodołazu, który obsługuje pracownik. Obsługa na żądanie za pomocą dzwonka. Pochylnia dostępna od strony wejścia do żłobka. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są niedostępne.  W lokalu jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 13 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 15, ul. Piastowska 3

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście  bezpośrednio z poziomu ulicy. Dla osób na wózkach są dostępne wszystkie pomieszczenia wypożyczalni i czytelni.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 15 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

11. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2

Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Przedwiośnie.  Zamontowana jest pochylnia z podjazdem . Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteki.  Dostępna jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 16 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

12. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście  bezpośrednio z poziomu ulicy. Dla osób na wózkach są dostępne wszystkie pomieszczenia wypożyczalni i czytelni.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W wypożyczalni dla dorosłych zamontowano pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 17 jest możliwy poprzez:

W pobliżu budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

13. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście  bezpośrednio z poziomu ulicy. Dla osób na wózkach  dostępne są tylko pomieszczenia wypożyczalni usytuowane na parterze, brak możliwości wejścia na antresolę.  Dostępna jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 20 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

14. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 21, ul. Syriusza 30

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach z użyciem schodołazu, który obsługuje pracownik. Obsługa możliwa po uprzednim umówieniu się z pracownikiem, tel. 32 238 10 05 lub e-mail: filia21@biblioteka.gliwice.pl. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.  W lokalu jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 21 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

15. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 22, ul. Spacerowa 6

Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Plonowej. Zamontowana jest pochylnia z podjazdem. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia biblioteki.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 22 jest możliwy poprzez:

W pobliżu budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

16. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 23, ul. Sopocka 2

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na  wysokim parterze. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.  Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 23 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

17. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 24, ul. Architektów 109

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na wysokim parterze. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.  Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 24 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

18. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 25, pl. Jaśminu 20

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na wysokim parterze. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.  Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 25 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

19. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 30, ul. Partyzantów 25

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście  bezpośrednio z poziomu ulicy Przyszowskiej. Dla osób na wózkach  dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia wypożyczalni. Dostępna jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Filią nr 30 jest możliwy poprzez:

Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Koordynator ds. dostępności w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach:
Izabela Kochańczyk – zastępca dyrektora

Dane kontaktowe:

ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice
tel.: 32 238 25 10
e-mail: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl