Baner z informacją o konkursie na ekslibris. Banner with information about the ex-libris competition.

XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA EKSLIBRIS
GLIWICE-CIESZYN 2024

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłaszają
XIV Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris.

Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja osiągnięć w dziedzinie ekslibrisu, zarówno w zakresie klasycznych metod graficznych, jak i z uwzględnieniem nowych technologii.

 

REGULAMIN:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.
 2. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac w 3 sygnowanych odbitkach.
 3. Prace konkursowe muszą zawierać:
 • formułę „ex libris” lub „in memoriam”
 • dedykację złożoną z imienia i nazwiska właściciela lub upamiętnianej osoby lub nazwę instytucji.
 1. Format papieru nie może przekroczyć A4.
 2. Na odwrocie pracy należy podać:
 • imię i nazwisko autora,
 • kod techniki graficznej wg FISAE,
 • rok wykonania,
 • objaśnienie użytych inicjałów lub skrótów,

W przypadku korzystania z alfabetu innego niż łaciński należy na karcie zgłoszenia umieścić tekst w alfabecie łacińskim wraz z tłumaczeniem na język angielski, jeśli to konieczne.

 1. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
 2. Prace należy nadsyłać do 11 października 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice

 

 1. Jury powołane przez Organizatorów dokona selekcji prac na wystawę oraz przyzna nagrody:
 • I nagroda – 500 €
 • II nagroda – 300 €
 • III nagroda – 200 €
 1. Jury może przyznać wyróżnienia honorowe lub inne nagrody specjalne.
 2. Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy umieszczone zostaną w katalogu online.
 4. Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w listopadzie 2022 roku w Gliwicach. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl nie później niż na miesiąc przed uroczystością.
 5. Wszystkie nadesłane na Konkurs prace stają się własnością Organizatorów (własność egzemplarza): 2 kopie dla Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach oraz 1 kopia dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Pracownia Badań nad Ekslibrisem Współczesnym.
 6. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatorów autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, na potrzeby jakichkolwiek mediów a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
 • umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Konkursu i Organizatorów,
 • wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach publikacji online,
 • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity i Internetu.
 1. Uczestnik, poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, potwierdza, że:
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie warunki w nim określone,
 • zgłoszone prace stanowią jego wyłączną własność i są rezultatem jego twórczości,
 • zgłoszenie prac do Konkursu oraz przekazanie prawa własności egzemplarzy prac oraz autorskich praw majątkowych nie narusza żadnych praw osób trzecich,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz promocji Konkursu, jak również organizacji i publikacji materiałów pokonkursowych oraz wykonywania prawa własności oraz autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac przez Organizatorów,
 • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez jego publikację na stronie internetowej: biblioteka.gliwice.pl oraz do celów informacyjnych, marketingowych i promocji Konkursu.
 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) umieszczona jest na stronie www.biblioteka.gliwice.pl.
 2. Bieżące informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na: www.biblioteka.gliwice.pl, facebook.com/MBPGliwice.

Klauzula informacyjna do pobrania (plik PDF, rozmiar 161 kB)

Kontakt z Organizatorem:


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 238 25 10
exlibris@biblioteka.gliwice.pl