REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GLIWICACH

 

I. ZASADY KORZYSTANIA

§ 1

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie. Do korzystania z nich uprawnieni są użytkownicy, którzy dokonali uprzedniego zapisu do Biblioteki.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, podać adres zamieszkania i nr PESEL,
  • zapoznać się z Regulaminem,
  • na karcie zapisu zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania.
 3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, wypełnić kartę zapisu i – po zapoznaniu się z Regulaminem – podpisać ją.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.
 5. Podpisując zobowiązanie Czytelnik potwierdza tym samym swoje miejsce zamieszkania.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych uwzględnionych na karcie zapisu (nazwisko, adres zamieszkania, zajęcie).
 7. Konto Czytelnika nieaktywnego przez 5 lat zostaje usunięte z bazy czytelników (pod warunkiem zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz braku zobowiązań wobec Biblioteki).

§ 2

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, ul. Kościuszki 17 informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest MBP w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Kościuszki 17.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@biblioteka.gliwice.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celach związanych z korzystaniem z materiałów i usług bibliotecznych, w celach statystycznych, w sprawach związanych z egzekwowaniem zobowiązań wobec biblioteki oraz w celu wypełnienia zadań wynikających z przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym, obsłudze prawnej.
 6. Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres korzystania z usług biblioteki oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które nie mają żadnych zobowiązań wobec biblioteki, będą usuwane po 5 latach od momentu zaprzestania korzystania z biblioteki.
 8. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Czytelnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W sprawach spornych lub przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, Czytelnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 3

 1. Potwierdzeniem zapisu jest imienna karta biblioteczna, którą Czytelnik ma obowiązek okazywać przy każdym korzystaniu z Biblioteki.
 2. Karta biblioteczna upoważnia do:
  1. korzystania ze zbiorów bibliotecznych we wszystkich placówkach Biblioteki,
  2. korzystania z komputerów i innych urządzeń oraz Internetu.
 3. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty, w wypadku jej zagubienia lub zniszczenia przez Czytelnika, Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat.
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia i zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 5. Czytelnik może upoważnić w formie pisemnej osobę pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych do wykonywania praw wynikających z niniejszego Regulaminu w jego imieniu.
 6. Osobą upoważnioną, o której mowa w ust. 5, może być również inny Czytelnik pod warunkiem, że nie przetrzymuje on zbiorów, ma uregulowane należności wobec Biblioteki oraz w żaden sposób nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Za działania lub zaniechania osoby upoważnionej, o której mowa w ust. 5, Czytelnik odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.
 8. Zasady korzystania z Internetu i stanowisk komputerowych określa Regulamin korzystania z komputerów i innych urządzeń oraz Internetu.

§ 4

 1. Wierzchnie okrycie i bagaż podręczny należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 3. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Biblioteki rowerów, zwierząt (zakaz nie dotyczy psów przewodników) oraz prowadzenia rozmów telefonicznych.
 4. W czasie gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna (np. COVID-19), nie może on korzystać z Biblioteki.
 5. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo prosić o interwencję odpowiednie służby mundurowe.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Czytelnik niestosujący się do niniejszego Regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami (w szczególności będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujący się agresywnie lub bez poszanowania potrzeb innych Czytelników) może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki, a Czytelnik jest zobowiązany do zastosowania się do decyzji kierownika placówki.

 

II. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ

§ 5

 1. Wypożyczyć można jednorazowo na okres nie dłuższy niż 30 dni:
   • 5 książek,
   • 5 książek mówionych (audiobooków),
   • 5 numerów czasopism (z wyjątkiem numerów bieżących),
   • 3 gry planszowe,
   • 3 filmy,
   • 3 nagrania muzyczne CD / DVD / płyty gramofonowe,
   • 3 dokumenty elektroniczne,
   • 1 urządzenie elektroniczne,

                          Czytelnik może wypożyczyć łącznie maksymalnie 15 pozycji wymienionych powyżej

 1. Szczegółowe zasady wypożyczania urządzeń (np. czytnik e-booków, tablet graficzny itp.) określa Regulamin wypożyczania sprzętu elektronicznego z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.
 2. Termin zwrotu zbiorów można prolongować maksymalnie 3 razy, jeśli nie dokonano na nie rezerwacji. Prolongaty można dokonać:
  • osobiście w dowolnej agendzie Biblioteki,
  • telefonicznie,
  • za pośrednictwem internetowego konta Czytelnika, dostępnego w katalogu elektronicznym Biblioteki,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Biblioteka może skrócić termin zwrotu zbiorów, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Wypożyczenia oraz zwroty zbiorów Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Zwrotów można również dokonać za pomocą wrzutni, zlokalizowanej w Bibliotece Centralnej przy ul. Kościuszki 17. W tym przypadku zwroty będą realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego.
 5. Przy wypożyczaniu dzieł cennych, unikatowych, rzadkich, Czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.
 6. Do korzystania z usługi KSIĄŻKA NA TELEFON uprawnione są osoby starsze, chore, niepełnosprawne ruchowo, mające problemy z przemieszczaniem oraz mieszkańcy dzielnic Gliwic, w których nie działa placówka biblioteczna.
 7. Zamówienia zbiorów należy dokonać telefonicznie pod numerem: 32 231 54 05. Dostawy realizowane są we wtorki i w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00. Usługa jest bezpłatna.

 

III. REZERWACJA ZBIORÓW

§ 6

 1. Czytelnik może dokonać maksymalnie 5 rezerwacji zbiorów aktualnie wypożyczonych przez innych użytkowników.
 2. Rezerwacji można dokonać:
  • osobiście w dowolnej agendzie Biblioteki,
  • telefonicznie,
  • za pośrednictwem internetowego konta użytkownika, dostępnego w katalogu elektronicznym Biblioteki.
 3. Zarezerwowane zbiory Czytelnik powinien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu zrealizowania rezerwacji. Po tym czasie zostaną one udostępnione kolejnemu oczekującemu.

 

IV. WYPOŻYCZANIE MIĘDZYFILIALNE

§ 7

 1. Biblioteka na prośbę Czytelnika może sprowadzić zbiory z innych filii MBP w Gliwicach.
 2. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od bieżących możliwości transportowych Biblioteki i wynosi zwykle do 14 dni. Termin ten może ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.
 3. Po zamówieniu pozycji nie będzie możliwości zmiany wybranego punktu odbioru.
 4. Biblioteka informuje Czytelnika telefonicznie lub drogą elektroniczną o zrealizowaniu zamówienia i terminie odbioru zbiorów.
 5. Sprowadzone zbiory Czytelnik powinien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni. Po tym czasie zostaną one zwrócone do filii macierzystej. Biblioteka może odmówić ponownego sprowadzenia zbiorów, które nie zostały odebrane w terminie.

 

V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU

§ 8

 1. Czytelnik korzystający ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w czytelniach, Czytelni Prasy i Czytelni Naukowej ma obowiązek pozostawienia karty bibliotecznej u dyżurującego bibliotekarza.
 2. Z księgozbioru podręcznego korzysta się wyłącznie na miejscu i tylko za pośrednictwem bibliotekarza.
 3. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych Czytelnik musi uzyskać zgodę bibliotekarza. Kserowanie jest możliwe w filiach posiadających samoobsługowe maszyny kopiujące.
 4. Skanowanie jest możliwe w filiach dysponujących odpowiednim urządzeniem. Za usługę pobiera się opłatę zgodnie z Cennikiem opłat.
 5. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz spożywania posiłków i prowadzenia rozmów telefonicznych.

 

VI. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

§ 9

 1. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie bez wezwania Biblioteki.
 2. Za przetrzymywanie zbiorów ponad ustalony termin Biblioteka pobiera opłaty ustalone w Cenniku opłat.
 3. Opłaty za przetrzymywanie zbiorów wypożyczonych na krótszy okres (na rewers) ustala indywidualnie przed wypożyczeniem kierownik filii, a Czytelnik podpisem wyraża na to zgodę.
 4. Czytelnik, do którego wysłano upomnienie w sprawie zwrotu zbiorów bibliotecznych, pokrywa wszelkie poniesione przez MBP kary.
 5. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata wypożyczonych zbiorów, Biblioteka nie nalicza opłat za ich przetrzymanie za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej ich zwrot lub prolongatę.
 6. Jeżeli Czytelnik nie zwróci wypożyczonych zbiorów i nie rozliczy się z Biblioteką w terminie określonym niniejszym Regulaminem, jego konto zostaje automatycznie zablokowane we wszystkich agendach Biblioteki do czasu uregulowania zobowiązań.
 7. Jeżeli wg. stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego okres przetrzymywania zbiorów jest równy lub przekracza 3 lata, zbiory uznaje się za zagubione w rozumieniu 10 ust. 2. Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania ustalonego na zasadach określonych w  § 10 ust. 2.
 8. W przypadkach opisanych w ust. 6 opłata za przetrzymanie materiałów bibliotecznych naliczana jest do dnia uznania zbiorów za zagubione. W takim przypadku Czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia odszkodowania za niezwrócone materiały biblioteczne i opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.
 9. Czytelnik mający nierozliczone zobowiązania wobec Biblioteki nie może być poręczycielem osoby małoletniej lub upoważnionym do konta innego Czytelnika.
 10. Osoba poręczająca, mająca nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki, nie może korzystać z konta niepełnoletniego dziecka, aby wypożyczać książki dla siebie. Dziecko natomiast korzysta ze swego konta bez ograniczeń.
 11. Czytelnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na raty całości lub części zobowiązania. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki oraz we wszystkich jej placówkach. Wniosek jest rozpatrywany przez Dyrektora Biblioteki.
 12. Decyzja Dyrektora jest uznaniowa i ostateczna.
 13. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
 14. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być wydłużony maksymalnie do 36 miesięcy.
 15. Informację o rozpatrzeniu wniosku Czytelnik otrzymuje w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 

 VII. POSZANOWANIE ZBIORÓW

§ 10

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Zbiory zagubione, zniszczone lub uszkodzone Czytelnik powinien odkupić lub za nie zapłacić. Wysokość odszkodowania ustala kierownik filii lub agendy, w zależności od aktualnej wartości danej pozycji.
 3. Na sumy wpłacane tytułem odszkodowania Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego dokumentu Czytelnik, za zgodą kierownika filii, może dostarczyć inny rodzaj zbiorów przydatnych Bibliotece, jednak nie mniejszej wartości.
 5. Kopiowanie zbiorów muzycznych oraz audiowizualnych na płytach CD i DVD jest zabronione.

 

VIII. SKARGI I WNIOSKI

§ 11

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Gliwicach przy ul. Kościuszki 17.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12

 1. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na czas określony filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 2. Zmiany w Regulaminie podawane są do ogólnej wiadomości przez ich umieszczenie na stronie internetowej Biblioteki oraz umieszczenie w widocznym miejscu we wszystkich placówkach bibliotecznych.
 3. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.
 4. Bieżące komunikaty o działalności Biblioteki publikowane są na stronie biblioteka.gliwice.pl oraz w poszczególnych filiach.

 

 Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2024 r.