REGULAMIN
WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

 1. Sprzęt elektroniczny może nieodpłatnie wypożyczyć osoba pełnoletnia, zapisana do biblioteki i posiadająca uregulowane wszelkie należności względem MBP. Wyjątek stanowi urządzenie Czytak Plus, które może nieodpłatnie wypożyczyć osoba pełnoletnia, zapisana do biblioteki i posiadająca uregulowane wszelkie należności względem MBP oraz posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wady wzroku.
 2. Przy wypożyczaniu sprzętu elektronicznego korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz podpisania Oświadczenia (zał. nr 1).
 3. Podpisanie Oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Sprzęt elektroniczny jest wypożyczany na 30 dni. Można przedłużyć ten okres maksymalnie 3 razy o kolejne 30 dni pod warunkiem, że inny Użytkownik nie zgłosił chęci wypożyczenia któregoś z urządzeń.
 5. Za przetrzymanie sprzętu elektronicznego ponad ustalony termin jest pobierana kara (wg Cennika opłat). Szczegółowe zasady naliczania kar określa REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH (§ 9).
 6. Z zapisanych w pamięci czytnika e-booków użytkownicy mogą korzystać w ramach licencji. Użytkownik ma prawo wgrywać do czytnika dowolne e-booki zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach posiadanych uprawnień. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez Użytkowników. W momencie oddania czytnika Użytkownik musi usunąć z pamięci wszystkie wgrane przez siebie pliki.
 7. Użytkownik zwraca sprzęt elektroniczny wraz z wypożyczonymi akcesoriami (np. kabel USB, instrukcja, pudełko, pióro) w stanie niepogorszonym.
 8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, Użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy. Jeśli naprawa nie jest możliwa lub jej koszt przekracza wartość urządzenia, a także w przypadku zgubienia sprzętu lub jego utraty w wyniku kradzieży, Użytkownik jest zobowiązany do odkupienia urządzenia o zbliżonych parametrach technicznych. Wybór konkretnego modelu następuje po konsultacji z Biblioteką.
 9. Użytkownikowi nie wolno udostępniać sprzętu elektronicznego osobom trzecim.
 10. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z urządzeń zgodnie z dołączoną instrukcja obsługi.
 11. Przy zwrocie sprzętu elektronicznego bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić jego stan fizyczny oraz kompletność zestawu.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2019 r.

 

Do pobrania plik PDF:

Załącznik nr 1: OŚWIADCZENIE WYPOŻYCZAJĄCEGO SPRZĘT ELEKTRONICZNY W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GLIWICACH