REGULAMIN IMPREZ
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, zwanej dalej Organizatorem.
 2. Przez imprezę rozumie się wykład, szkolenie, lekcję biblioteczną, zajęcia warsztatowe, zajęcia na wolnym powietrzu oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Imprezy są bezpłatne.
 4. W przypadku konieczności zachowania bezpieczeństwa z powodu epidemii obowiązujące zasady określa Regulamin szczególnych warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach związany z przeciwdziałaniem COVID-19.
 5. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W trakcie imprezy oraz w drodze do i z biblioteki odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 13. roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

 

II   ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenia Uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem.
 3. Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
 4. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.

 

III   ZMIANY TERMINU IMPREZY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez oraz zmiany ich terminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na stronie www biblioteki lub przesyłana na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

 

IV.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

 1. Organizator informuje, że przebieg imprezy może być rejestrowany w formie zdjęć lub nagrań video. Mogą one być wykorzystywane przez Organizatora do celów dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i w tych celach udostępniane nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej oraz wszystkich kanałach społecznościowych Organizatora.
 2. Wykorzystywanie wizerunków uczestników ww. zakresie następować będzie w granicach i w oparciu o art. art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy prawo autorskie, zgodnie z którym „Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. W przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń w powyższym zakresie Uczestnik ma możliwość skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: iod@biblioteka.gliwice.pl
 3. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 4. Uczestnictwo w imprezach może w danym przypadku łączyć się z koniecznością podania przez Uczestnika określonych danych, w szczególności danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). W związku z powyższym Organizator informuje, że:
  • Administratorem danych osobowych uczestnika jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice.
  • W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@biblioteka.gliwice.pl
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu organizacji imprezy oraz komunikacji między Organizatorem a Uczestnikiem.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w określonych przypadkach ich niepodanie może jednak uniemożliwić udział w danej imprezie.
  • Dane osobowe mogą być udostępniane współorganizatorom imprezy, wyłącznie w celach podanych powyżej
  • Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy, a po jej zakończeniu mogą być przetwarzane do celów dokumentacyjnych i archiwalnych, zgodnie z obowiązującym u Organizatora Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
  • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).
  • W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

V.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie i filmowanie imprez przez Uczestnika oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych jest możliwe tylko za zgodą Organizatora i prowadzącego spotkanie.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu imprez nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Organizator.

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie www.biblioteka.gliwice.pl.

 

Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2021 r.