REGULAMIN IMPREZ
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, zwanej dalej Organizatorem.
 2. Przez imprezę rozumie się wykład, szkolenie, lekcję biblioteczną, zajęcia warsztatowe, zajęcia na wolnym powietrzu oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2016 r. do odwołania.
 4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W trakcie imprezy oraz w drodze do i z biblioteki odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 13. roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

 

II   ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenia Uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem.
 3. Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

 

III   ZMIANY TERMINU IMPREZY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez oraz zmiany ich terminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w bibliotece, stronie www biblioteki lub przesyłana na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

 

IV   OPŁATY ZA IMPREZY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Imprezy są bezpłatne.

 

V   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach promocyjnych oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 

VI   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie i filmowanie imprez przez Uczestnika oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych jest możliwe tylko za zgodą Organizatora i prowadzącego spotkanie.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu imprez nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Organizator.

 

VII   ZMIANY

 • Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie www.biblioteka.gliwice.pl.

 

Gliwice, 15 stycznia 2016 r.