REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W GLIWICACH

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), w postaci przesyłania newslettera przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach, właściciela strony internetowej www.biblioteka.gliwice.pl, z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Kościuszki 17, wpisaną do „Rejestru instytucji kultury miasta Gliwice” pod pozycją RIK II/92, posiadającą NIP: 631 21 97 866, zwaną dalej biblioteką.

§ 1

 1. Newsletter jest usługą polegającą na przesyłaniu użytkownikom materiałów informacyjnych i promocyjnych drogą elektroniczną w postaci wiadomości mailowych.
 2. Użytkownik poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym swojego adresu e-mail akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na zawarcie z biblioteką umowy o świadczenie usługi newsletter (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 3. Umowa, o której mowa w ust. 2 dotyczy tylko i wyłącznie usługi newsletter świadczonej przez bibliotekę. Jej zawarcie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, poza otrzymywaniem przez Użytkownika, drogą elektroniczną, w postaci wiadomości mailowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności biblioteki zawartych w formie newslettera.

§ 2

 1. Usługa newsletter jest bezpłatna.
 2. Newslettery przesyłane są do Użytkowników z częstotliwością ustalaną przez bibliotekę.
 3. Aby korzystać z usługi niezbędny jest komputer z dostępem do internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

§ 3

 1. Usługa newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony.
 2. W każdej chwili Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania newslettera, a biblioteka ze świadczenia usługi newsletter. Rezygnacja ma skutek natychmiastowy.
 3. Biblioteka rezygnuje ze świadczenia usługi newsletter, wysyłając wiadomość e-mail, zawierającą oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy Użytkownika, na który wysyłany jest newsletter.
 4. Użytkownik rezygnuje z jej otrzymywania, kierując oświadczenie w tym przedmiocie poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się na dole w każdej z przesłanych wiadomości e-mail, w ramach usługi newsletter.
 5. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera biblioteki następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest biblioteka.
 2. Biblioteka gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w postaci adresów poczty elektronicznej, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi newsletter.
 3. Biblioteka nie udostępnia powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim. W ramach swoich obowiązków wobec Użytkowników zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych.
 4. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych bądź ich usunięcia otrzymane przez bibliotekę od Użytkownika skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usługi newsletter przez bibliotekę na rzecz Użytkownika.

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest biblioteka.
 2. Biblioteka gromadzi i przetwarza dane Użytkowników, w postaci adresów poczty elektronicznej, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi newsletter.

§ 6

Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacyjne.

§ 7

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2018 roku.
 2. Regulamin jest dostępny stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl.
 3. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem świadczenia usługi. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej www. biblioteka.gliwice.pl. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić bibliotekę o odstąpieniu od umowy drogą mailową.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.