REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER
PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W GLIWICACH

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), w postaci przesyłania newslettera przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach, właściciela strony internetowej www.biblioteka.gliwice.pl, z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Kościuszki 17, wpisaną do „Rejestru instytucji kultury miasta Gliwice” pod pozycją RIK II/92, posiadającą NIP: 631 21 97 866, zwaną dalej biblioteką.

§ 1

 1. Newsletter jest usługą polegającą na przesyłaniu użytkownikom materiałów informacyjnych i promocyjnych drogą elektroniczną w postaci wiadomości mailowych.
 2. Użytkownik poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym swojego adresu e-mail akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na zawarcie z biblioteką umowy o świadczenie usługi newsletter (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 3. Umowa, o której mowa w ust. 2 dotyczy tylko i wyłącznie usługi newsletter świadczonej przez bibliotekę. Jej zawarcie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, poza otrzymywaniem przez Użytkownika, drogą elektroniczną, w postaci wiadomości mailowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności biblioteki zawartych w formie newslettera.

§ 2

 1. Usługa newsletter jest bezpłatna.
 2. Newslettery przesyłane są do Użytkowników z częstotliwością ustalaną przez bibliotekę.
 3. Aby korzystać z usługi niezbędny jest komputer z dostępem do internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

§ 3

 1. Usługa newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony.
 2. W każdej chwili Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania newslettera, a biblioteka ze świadczenia usługi newsletter. Rezygnacja ma skutek natychmiastowy.
 3. Biblioteka rezygnuje ze świadczenia usługi newsletter, wysyłając wiadomość e-mail, zawierającą oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy Użytkownika, na który wysyłany jest newsletter.
 4. Użytkownik rezygnuje z jej otrzymywania, kierując oświadczenie w tym przedmiocie poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się na dole w każdej z przesłanych wiadomości e-mail, w ramach usługi newsletter.
 5. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera biblioteki następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 25 10
 2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@biblioteka.gliwice.pl
 3. Biblioteka gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w postaci adresów poczty elektronicznej, w celu i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi newsletter.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest wymagane do zrealizowania celów wskazanych powyżej.
 5. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. podmiotom świadczącym usługi prawne lub IT.
 6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi newsletter przez bibliotekę, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5

 1. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacyjne.

§ 6

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl.
 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem świadczenia usługi.
 3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej www. biblioteka.gliwice.pl. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić bibliotekę o odstąpieniu od umowy drogą mailową.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.