REGULAMIN SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W GLIWICACH ZWIĄZANY Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

 § 1

 1. Regulamin określa szczególne zasady uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach, zwaną dalej „Biblioteką” z zachowaniem bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2.
 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.
 3. Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny we wszystkich filiach oraz na stronie internetowej Biblioteki.

 § 2

 1. Do udziału w wydarzeniach jest uprawniona wyłącznie osoba, która, według swojej najlepszej wiedzy, wiedzy rodzica lub opiekuna prawnego, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-COV-2, nie przebywa na kwarantannie ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym oraz nie wykazuje objawów choroby (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
 2. Przed rozpoczęciem wydarzenia Biblioteka udostępni do wypełnienia każdemu uczestnikowi oświadczenie. W przypadku dzieci i młodzieży do 18 lat wypełnia je rodzic lub opiekun prawny.
 3. Podanie danych jest potwierdzeniem stanu zdrowia oraz służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 4. Oświadczenie będzie przechowywane przez Bibliotekę przez 14 dni od dnia danego wydarzenia.
 5. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1 lub odmawia wypełnienia oświadczenia, nie zostanie dopuszczona do udziału w wydarzeniu.

§ 3

 1. Biblioteka może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do Biblioteki.
 2. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w wydarzeniu.

§ 4

1. Na terenie Biblioteki podczas wydarzeń należy:

 • przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa (obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dzieci do lat 4;
 • zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m;
 • zdezynfekować ręce za pomocą środka dezynfekującego znajdującego się w wyznaczonych miejscach;
 • przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu.

2. Biblioteka nie zapewnia uczestnikom wydarzeń maseczek ani przyłbic ochronnych.

3. Obowiązek zachowania odległości między uczestnikami/widzami nie dotyczy osoby, która:

 • uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 lat;
 • jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

4. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia niepokojących objawów chorobowych zostanie on odizolowany do czasu przyjazdu odpowiednich służb

5. Brak stosowania się do tych zasad spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o dostosowanie się, a w przypadku dalszego nierespektowania ich zostanie   poproszony o opuszczenie Biblioteki.

§ 5

 1. Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona w danej filii bibliotecznej do warunków zapewniających zachowanie dystansu społecznego (co najmniej 1 osoba na 4m2).
 2. Wydarzenia odbywają się w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach z przygotowaniem miejsc w 2 m odległości pomiędzy uczestnikami.
 3. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
 4. Po zakończeniu wydarzenia pomieszczenie jest wietrzone i dezynfekowane.

§ 6

 1. Szczegółowe zasady uczestnictwa dzieci i młodzieży do 18. roku życia w wydarzeniach organizowanych w Bibliotece:
 • uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni są świadomi aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej wynikającej ze stanu epidemii COVID–19;
 • opiekunowie prawni przed rozpoczęciem wydarzenia wypełniają oświadczenie i przekazują je koordynatorowi danego wydarzenia;
 • rodzice i prawni opiekunowie uczestnika zobowiązują się powiadomić koordynatora wydarzenia o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej uczestnika oraz osób w jego najbliższym otoczeniu i rodzinie – w szczególności odnośnie podejrzenia zakażeniem wirusa COVID 19;
 • uczestnicy wydarzenia są zobligowani do wykonywania wszelkich zaleceń koordynatora i osób prowadzących wydarzenie w zakresie prawidłowego zachowania i przeciwdziałania epidemii COVID-19.

§ 7

 1. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach lub przebywania na terenie Biblioteki mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

 

Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 r.