Nazwa i logotyp XIII Konkursu na Ekslibris

REGULAMIN
XIII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA EKSLIBRIS – GLIWICE-CIESZYN 2022

 

  1. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.
  2. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac w 3 sygnowanych odbitkach.
  3. Prace konkursowe muszą zawierać:
    • formułę „ex libris” lub „in memoriam”
    • dedykację złożoną z imienia i nazwiska właściciela lub upamiętnianej osoby, lub nazwę instytucji.
  1. Format papieru nie może przekroczyć A4.
  2. Na odwrocie pracy należy podać:
    • imię i nazwisko autora,
    • kod techniki graficznej wg FISAE,
    • rok wykonania,
    • objaśnienie użytych inicjałów lub skrótów.
      W przypadku korzystania z alfabetu innego niż łaciński należy na karcie zgłoszenia umieścić tekst w alfabecie łacińskim wraz z tłumaczeniem na język angielski, jeśli to konieczne.
  1. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
  2. Prace należy nadsyłać do 9 września 2022 (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice

  1. Jury powołane przez Organizatorów dokona selekcji prac na wystawę oraz przyzna nagrody:
    • I nagroda – 500 €
    • II nagroda – 300 €
    • III nagroda – 200 €
    • wyróżnienia honorowe lub inne nagrody specjalne.
  1. Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy umieszczone zostaną w katalogu online.
  3. Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w listopadzie 2022 roku w Gliwicach. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl nie później niż na miesiąc przed uroczystością.
  4. Wszystkie nadesłane na Konkurs prace stają się własnością Organizatorów (własność egzemplarza): 2 kopie dla Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach oraz 1 kopia dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Pracownia Badań nad Ekslibrisem Współczesnym.
  5. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatorów autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji:
    • utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, na potrzeby jakichkolwiek mediów a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
    • umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Konkursu i Organizatorów,
    • wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach publikacji online,
    • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity i Internetu.
  1. Uczestnik, poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, potwierdza, że:
    • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie warunki w nim określone,
    • zgłoszone prace stanowią jego wyłączną własność i są rezultatem jego twórczości,
    • zgłoszenie prac do Konkursu oraz przekazanie prawa własności egzemplarzy prac oraz autorskich praw majątkowych nie narusza żadnych praw osób trzecich,
    • wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz promocji Konkursu, jak również organizacji i publikacji materiałów pokonkursowych oraz wykonywania prawa własności oraz autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac przez Organizatorów,
    • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez jego publikację na stronie internetowej: biblioteka.gliwice.pl oraz do celów informacyjnych, marketingowych i promocji Konkursu.
  1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) umieszczona jest na stronie www.biblioteka.gliwice.pl.
  2. Bieżące informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na: www.biblioteka.gliwice.pl, www.facebook.com/MBPGliwice.

 

 

Kontakt z Organizatorem:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 238 25 10
exlibris@biblioteka.gliwice

Do pobrania: