Informacja o wykonaniu fotowoltaiki w budynku biblioteki. Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach realizuje projekt pt.:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17

  1. Nazwa beneficjenta: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
  2. Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  3. Numer i nazwa priorytetu: Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
  4. Numer i nazwa działania: Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii
  5. Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  6. Budżet całkowity projektu: 156 029,29 zł
  7. Kwota wsparcia: 132 624,90 zł
  8. Okres realizacji: 01.02.2020 – 31.12.2022
  9. Opis projektu: W ramach projektu zaplanowany został montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Wykonana instalacja będzie produkować energię na potrzeby własne obiektu i zostanie włączona do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej. 12. Główne korzyści: Realizacja projektu podniesie poziom wykorzystania energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w mieście i przyczyni się do poprawy stanu środowiska w perspektywie długookresowej poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego