Baner z informacją o projekcie "Biblioteka łączy"

 

Biblioteka łączy

Termin realizacji: 1.10.2022 r. – 15.06.2023 r.

„Biblioteka łączy” – to hasło przyświeca pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach podczas planowania i realizacji działań statutowych. MBP jest samorządową instytucją kultury, której bogata oferta, bezpłatna i daleko wykraczająca poza wypożyczanie zbiorów, skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Projekt „Biblioteka łączy” stanowi naturalną kontynuację działań MBP jako placówki otwartej na wszystkich mieszkańców Gliwic, niezależnie od wykształcenia, wieku czy stanu zdrowia.

Celem przedsięwzięcia grantowego realizowanego przez MBP jest wprowadzenie działań związanych z udostępnianiem zasobów i oferty kulturalno-usługowej opartych na założeniach modelu zapewnienia dostępności oraz usuwaniu istniejących barier w obszarach: widzenia, słyszenia, poruszania się i rozumienia. Skupimy się na dotarciu do szerszej grupy odbiorców i pozyskaniu nowych, zwiększeniu aktywności odbiorze oferty kulturalnej przez osoby ze szczególnymi potrzebami, wzmocnieniu kompetencji czytelniczych oraz umiejętności z zakresu korzystania z nowych technologii. Istotnym celem jest także podniesienie kompetencji pracowników w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Planowane działania w ramach projektu obejmą:

 • szkolenia dla pracowników MBP w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostępności cyfrowej,
 • opracowanie i opublikowanie nowej strony internetowej zgodnej z wymaganiami dostępności cyfrowej oraz opublikowanie na www pliku o działalności biblioteki w polskim języku migowym,
 • zakup pętli stanowiskowych do bezpośredniej obsługi w trzech filiach i pętli indukcyjnej na salę konferencyjną,
 • zakup krzesła do ewakuacji osób niepełnosprawnych,
 • oznakowanie windy w Bibliotece Centralnej,
 • Biblioteka Centralna zostanie wyposażona w powiększalnik stacjonarny oraz czytaki do odtwarzania cyfrowych książek do słuchania dla osób z dysfunkcją wzroku,
 • zakup zbiorów bibliotecznych: audiobooków i książek z dużą czcionką,
 • cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w tym: spotkania z autorami i podróżnikami oraz warsztaty m. in. z: muzykoterapii, rękodzieła, biblioterapii, psychologiczne, wizażu i stylizacji i fotograficzne,
 • organizację XVIII Miejskiego Konkursu Czytelniczego Książki Mówionej i spotkanie autorskie po zakończeniu finału konkursu,
 • wystawy prezentujące twórczość osób ze szczególnymi potrzebami,
 • występ uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

 

Logotypy Funduszy Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

Przedsięwzięcie jest częścią programu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

 

Plakat grantowy z informacją o projekcie "Kultura bez barier"