Baner z informacją o konkursie na ekslibris. Banner with information about the ex-libris competition.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Organizatorzy informują, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych są:
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach z siedzibą przy ul. Bankowej 12, 40-007 Katowice,
 1. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udzielają Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych:
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach uczestnictwa, organizacji i przebiegu Konkursu, do komunikacji pomiędzy Organizatorami a Uczestnikiem, do organizacji, publikacji prac oraz wyników wraz z imieniem i nazwiskiem,
 2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zgłoszenie oraz udział w Konkursie, w tym dokonanie oceny zgłoszonych prac i przygotowanie publikacji pokonkursowej, nie będzie możliwe,
 3. Organizatorzy informują, że podczas spotkań i wydarzeń związanych z konkursem, w celach promocyjno-marketingowych, mogą być wykonywane fotografie dokumentujące przebieg takich wydarzeń (np. gali wręczenia nagród). Poprzez udział w takim wydarzeniu, Uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w wymienionym zakresie i celu, w szczególności przez zamieszczanie fotografii z wydarzenia w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatorów lub partnerów wydarzenia, w innych elektronicznych środkach przekazu lub publikacjach Organizatorów,
 4. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. w zakresie przeprowadzenia oraz promocji Konkursu, jak również organizacji i publikacji materiałów pokonkursowych, a po zakończeniu Konkursu, przez okres wykonywania prawa własności oraz autorskich praw majątkowych w stosunku do przekazanych prac; po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji Konkursu. Mogą być też udostępniane w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone,
 6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. W przypadku niewycofania zgody do momentu rozstrzygnięcia konkursu, przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w zakresie niezbędnym do publikacji wyników, publikacji i korzystania z prac przez Administratorów, następować będzie w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratorów,

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.